Projects

View Project...

ตู้สำหรับลงทะเบียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

View Project...

ตู้ปริ้นบาร์โค้ด

View Project...

ตู้จ่ายน้ำมัน

View Project...

ตู้คิวและจอแสดงผล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

View Project...

ตู้คิวและจอแสดงผล ธนาคารเกียรตินาคิน

View Project...

ตู้ควมคุมหล่อเย็น จากบริษัท Gissco

View Project...

งานผลิตโครงการโรงเรียนสอนเดินเรือ